Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.),ως εθνική αρχειακή Yπηρεσία, συστάθηκαν το έτος 1914 επί της πρωθυπουργίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά ενθαρρύνουν την ανοιχτή πρόσβαση και διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του κράτους και των πολιτών.

Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της διοικητικής πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη και, εν γένει, του πολιτισμού. Διαφυλάσσουν την εθνική μνήμη αφού κύρια υποχρέωσή τους αποτελεί η μέριμνα για την εκκαθάριση, επιλογή, προστασία και αξιοποίηση όλων των ιστορικών τεκμηρίων του ελληνικού κράτους.

Επιπλέον, ως εθνικός αρχειακός φορέας, ρόλος τους είναι να συνδιαμορφώνουν πολιτικές και να αποτελούν τον καλύτερο σύμβουλο της διοίκησης, παρακολουθώντας τα τεκμήρια σε όλες τις φάσεις (από τη δημιουργία τους έως την καταστροφή ή τη διηνεκή διατήρησή τους).

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό στόχο των Γ.Α.Κ. Επιδιώκουν συνεργασίες και ενεργό ρόλο στη διεθνή αρχειονομική κοινότητα, παρακολουθώντας και συνδιαμορφώνοντας τις διεθνείς εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα.

Εργάζονται προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αρχειακής συνείδησης σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και της ανάδειξης της σπουδαιότητας και της χρησιμότητας των αρχείων στους πολίτες, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Αρχεία, όπως αυτές εγκρίθηκαν, το 2010, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA) και προσυπογράφηκαν, το 2011, από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO.

Κεντρική Υπηρεσία
Δάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό
Τηλέφωνο: 210-6782 200, Fax: 210-6782 268
E-mail: archives@gak.gr

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έκδοση «Το 1821 και οι πρωταγωνιστές του»