Ελευθέριος Νέλλας, Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Ελευθέριος Νέλλας ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος (τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου(integrated master)) της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (σημερινού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) , κάτοχος D.S.P.U (Diplôme Spécialisation Post-Universitaire) του Ινστιτούτου Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Monpellier (I.A.M.M.) στην Αγροτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη και Διπλώματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην Γεωργική Στατιστική και Πληροφορική

Είναι μόνιμο μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) και έκτακτο μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με τη χρήση Η/Υ σε προγράμματα μεταπτυχιακής κατάρτισης και σε Ιδιωτικά Τεχνικά Εκπαιδευτήρια.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων και τη δημιουργία οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων στον αγροτικό τομέα.

Από το 2002 διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, του 9ου εξαμήνου του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης» που σχετίζονται με την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS/PC για Windows. Το 2007 - 2012 δίδαξε τμήμα του μαθήματος «Μέθοδοι Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας», που αφορά επεξεργασία και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows, ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Αγροτικού Χώρου» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 μέχρι σήμερα διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις και τμήμα των παρακάτω αναφερομένων μαθημάτων τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης:

1. «Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομική» του 3ου εξαμήνου

2. «Γεωργική λογιστική και Αγροτική εκτιμητική» του 5ου και του 9ου εξαμήνου

3. «Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας» του 9ου εξαμήνου και από το 2018-2019 του 4ου εξαμήνου

Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά Προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και σε θέματα επιπτώσεων στην λειτουργία και στην διαμόρφωση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις και τις διαρθρωτικές πολιτικές (Πυλώνας I και ΙΙ).

Πρόσφατα ερευνητικά έργα – μελέτες, από τα οποία προκύπτει η ερευνητική του εμπειρία, είναι τα εξής:

1. «Σύμβουλος για την προετοιμασία υποστήριξης και εφαρμογής της νέας ΚΑΠ» , στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0005229642)", 1/09/2017-31/10/2018

2. «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης (σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του 2016 (AIR 2017) με 1) εκτίμηση δεικτών αποτελεσμάτων και 2) απάντηση σχετικών Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης)», 2017-18,

3. «Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013»,15/9/2016 - 30/12/2017

4. «Εκ των προτέρων αξιολόγηση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», 6/3/2014 - 31/12/2015

5. «Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Κύπρου», 17/4/2013 - 17/4/2015,

6. «Δημιουργία καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών», Μέτρο 10, Καν (ΕΚ) 2182/02, 4/7/2006 - 4/1/2009,

7. «Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων (άρθρο 39 καν. 1698/05)», 2007-08

8. «Μελέτη υπολογισμού και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις Μειονεκτικές (3.4) και με ειδικά προβλήματα (3.5) περιοχές (Άρθρο 37 του Καν. 1698/05)», 2007-08

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας. Προκλήσεις & προοπτικές